Presentar originals

Enviament d'obres. ~ 1: L'obra ha de ser inèdita. ~ 2: Ha d'estar escrita en català (en qualsevol varietat de la llengua). ~ 3: Ha d'anar acompanyada d'una carta de presentació, que inclogui les dades completes de l'autor, correu electrònic, etc., i una breu nota biogràfica. També agrairem que inclogueu unes quantes línies sobre la intencionalitat de l'obra presentada, un petit resum introductori, i tots aquells detalls que facilitin les tasques de selecció. ~ Enviament: editorialeltoll@gmail.com